Τηλ: +302286028362 | E-mail: [email protected] | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Printer-friendly versionPDF version

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΔΛΤΘ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 119.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

1. Αναθέτουσα Αρχή: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ.127/2001.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: http://www.thira.gov.gr . H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL): http://www.eprocurement.gov.gr .

3. Κωδικός CPV: 63721000-9

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL422.

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι υλοποίηση του έργου: «Ψηφιακός Ξεναγός στον Πολιτισμό και στα Δρώμενα της Σαντορίνης».

6. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

7. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.

8. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, να διαθέτουν μέσο γενικό κύκλο εργασιών των τελευταίων τριών (3) ετών ποσού ίσου τουλάχιστον με το 100% του προϋπολογισμού, να επιβεβαιώσουν την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 2.2.6 της διακήρυξης και να έχουν διαθέτουν Διαπιστευμένο Πιστοποιητικό ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από αναγνωρισμένο φορέα ISO 14001.2015/Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο, Διαπιστευμένο Πιστοποιητικό ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από αναγνωρισμένο φορέα ISO 9001.2015/Διαχείριση [2] Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο και Διαπιστευμένο Πιστοποιητικό διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία ISO 45001.2018/Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600€).

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός με α/α Συστήματος “145665” θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 και η ώρα λήξης 17:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού την τέταρτη (4η ) εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:30.

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

13. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον προϋπολογισμό ΚΑ: 00.6142.012 του οικονομικού έτους 2021 και 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

14. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα, Τηλέφωνο : +30 2132141216, Ε-mail : [email protected] , Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr . Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ’αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)».

15. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ», «ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ», «ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ», στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ ΔΛΤΘ www.santoriniports.gr .

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by MOBLAC