Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων λιμενικών ζωνών του Δήμου Θήρας»

Printer-friendly versionPDF version

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, σε εφαρμογή της υπ' αριθ. 132/2017 Απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων λιμενικών ζωνών του Δήμου Θήρας» για χρονικό διάστημα τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης (2017- 2020), συνολικού πρϋπολογισμού 810.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% (CPV: 90511000-2, 90610000-6 – ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS EL422), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη προσφορά), και καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν τις προσφορές τους  σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην από 28.04.2017/828 Διακήρυξη.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.6279.002 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας και τον αντίστοιχο ΚΑΕ των προϋπολογισμών των ετών 2018, 2019 και 2020 αφού συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις στους υπό κατάρτιση προϋπολογισμούς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του  Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01.05.2017.

Καταληκτική ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 31.05.2017 και ώρα: 17:00μμ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 07.06.2017 και ώρα 12.00μ.μ. μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία αποστολής στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 28-04-2017.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και ορίζεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων εξηντατεσσάρων ερυρώ και πενήντα δύο Ευρώ - 13.064,52 €, και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή  τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α'/147).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της Διακήρυξης, αλλά και όλων των λεπτομερειών του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α συστήματος 41329), στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας www.santoriniports.gr.

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας (Τηλ. 2286028362, Fax. 2286025878, Φηρά Θήρας, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Αντώνης Αργυρός και Κωνσταντίνος Τσανάκας, email: dltthiras@gmail.com ).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας

Ηλίας Πελέκης

Επισυνάπτονται αναρτημένα έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό.

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR