Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΘΗΡΑΣ ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Printer-friendly versionPDF version

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ                                                       Θήρα: 12/4/2018

                                                            Αριθμός Πρωτοκόλλου  843

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟ ΣΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΘΗΡΑΣ ».

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).
  2.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
  3.  Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 328 Βιβλίο ΙΙ περί απευθείας ανάθεσης
  4. Την έγκριση του προϋπολογισμού του 2018.

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας πρόκειται να προχωρήσει στη μεταφορά φυκιών από το λιμενίσκο Βουρβούλο στο χώρο διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Θήρας.

Ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει φορτηγό τουλάχιστον 18m3 καθώς και φορτωτή ελάχιστης  χωρητικότητας κάδου 2,0m3

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές έως την 19/4/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το κόστος συλλογής και μεταφοράς ανά κυβικό μέτρο (m3).  

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ανάλογα με την περαίωση.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την παρούσα θα δίνονται στο τηλέφωνο 2286028362 αρμόδιος κος Αργυρός Νίκος.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

ΠΕΛΕΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR