Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΝΑΝΠ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των καταφυγίων σκαφών Έξω Γυαλού, Βουρβούλου, Πορί Ημεροβιγλίου, Μαύρης Πέτρας, ν. Θήρας.

Printer-friendly versionPDF version

                       

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

 

 

 

Θήρα  27/03/2017

Αριθ. Πρωτ. 598

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Φηρά, Θήρα, 84700

ΤΗΛ. 22860 28362

ΦΑΧ: 22860 25878

Email: dltthiras@gmail.com

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των καταφυγίων σκαφών Έξω Γυαλού, Βουρβούλου, Πορί Ημεροβιγλίου, Μαύρης Πέτρας, ν. Θήρας.

 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των καταφυγίων σκαφών Έξω Γυαλού, Βουρβούλου, Πορί Ημεροβιγλίου, Μαύρης Πέτρας, ν. Θήρας.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 περί απευθείας ανάθεσης του Βιβλίου ΙΙ του Ν.4412/2016.

Α. Θεσμικό- Νομικό Πλαίσιο

1.         Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

2.         Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3.         Τις διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5/15 – 6 – 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων».

4.         Τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

5.         Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

           6.          Το με αρ. πρωτ. 341/9-3-2017 πρωτογενές αίτημα

           7.       Την με αρ. 86/2017 απόφαση του Δ.Σ του Δ.Λ.Τ Θήρας με θέμα Έγκριση διάθεσης πίστωσης  Κ.Α 7412010 «Μελέτες, ωριμάνσεις φακέλων.»

 Β. Περιγραφή έργου

Το έργο συνίσταται στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση των καταφυγίων σκαφών Έξω Γυαλού, Βουρβούλου, Πορί Ημεροβιγλίου, Μαύρης Πέτρας. Σύμφωνα με την ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016), τα εν λόγω έργα κατατάσσονται στην 3η Ομάδα – Λιμενικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα:

Ομάδα 3η: α/α 4 Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης μικτής χρήσης με άλλα σκάφη π.χ. ημερόπλοια, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις.

Τα έργα κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 γιατί η έκταση της λιμενολεκάνης είναι μικρότερη των 50 στρεμμάτων και το συνολικό μήκος μώλων και κρηπιδωμάτων μικρότερο των 1.000 μέτρων, και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατατίθεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Γ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

2. ΥΑ ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β/10.08.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.».

3. Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.».

4. ΥΑ 170225/2014 (ΦΕΚ 135Β/27.01.2014) «Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

5. ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β/15.01.2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

6. Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.

Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 Το έργο αποτελείται από 4 υποέργα (Μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έκαστο λιμένα).

 Κάθε υποέργο θα εκτελείται τμηματικά.

 Χρόνος εκπόνησης έκαστης Μελέτης και κατάθεσής της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: 30 ημέρες.

Δ. Όροι Πληρωμής

 50% έκαστης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την αποδοχή της παραλαβής της από το ΔΛΤΘ

 50% έκαστης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την λήψη της αντίστοιχης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

 Καταβολή ΦΠΑ 24% με την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων.

Σημείωση: Στο ανωτέρω κόστος δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα δημοσιεύσεων και παράβολα που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ε. Υποβολή εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ελάχιστα προσόντα – Απαιτούμενη εμπειρία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον

  • Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27
  • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονικά στο:

dltthiras@gmail.com είτε στο Δ.Λ.Τ Θήρας ,  στη  διεύθυνση  Δ.Λ.Τ Θήρας,  Φηρά ν.Θήρας. Τ.Κ 84700  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  ταχυδρομικά  είτε  με  courier  λαμβάνοντας  αριθμό  πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 15:00 μμ.

Προσφορές  που  υποβάλονται/κατατίθενται  μετά  την  ημερομηνία  και  ώρα  της  προθεσμίας υποβολής  των  προσφορών,  όπως  αυτή  ορίζεται  ανωτέρω,  είναι  εκπρόθεσμες  και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν.

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση Υπόδειγμα Α)

2. Οικονομική προσφορά

3. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου ή του Υπευθύνου Έργου στην περίπτωση Νομικού Προσώπου

4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ή του Υπευθύνου Έργου στην περίπτωση Νομικού Προσώπου περί ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το Υπόδειγμα (σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση Υπόδειγμα Β).

Το Δ.Λ.Τ Θήρας δύναται κατά την διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας να ζητήσει επιπλέον την προσκόμιση των τεκμηρίων/αποδεικτικών στοιχείων των δηλούμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων.

Για τα στοιχεία που θα υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Σημαντική Σημείωση

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ Θήρας

 

Πελέκης Ηλίας

 

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR