Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Printer-friendly versionPDF version

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας διακηρύσσει  ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ TΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ», προϋπολογισμού 71.920,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86, 117 και 125 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση 172/2016, απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Θήρας (ΑΔΑ:  ), στην έδρα του Δ.Λ.Τ. Θήρας που βρίσκεται στα Φηρά Θήρας ( δίπλα στο τελεφερίκ) με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ., η οποία είναι και ώρα  λήξης υποβολής των προσφορών.

1.       Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 25 και 77 του ν.4412/2016, έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ΣΔΣ και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

καθώς και ενώσεις / κοινοπραξίες των ανωτέρω, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

•        Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος της υπηρεσίας με το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης της σύμβασης.

•        Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος που αναφέρεται παραπάνω στις περιπτώσεις α’-δ’.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τα έξοδα δημοσίευσης τόσο της αρχικής όσο των τυχόν  επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν  τον ανάδοχο.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση www.santoriniports.gr.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Θήρας , αρμόδιος υπάλληλος κος Αργυρός Αντώνιος τηλ. 2286028362 FAX 2286025878, email : dltthiras@gmail.com. Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται από το εν λόγω Τμήμα.

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού

        Λιμενικού Ταμείου Θήρας

 

      Πελέκης Ηλίας

 

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR