Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας •Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λιμενικών Ζωνών

Printer-friendly versionPDF version

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Λιμενικών Ζωνών 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

 

Θήρα 16/02/2016

Αρ.Πρωτ.: 232

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη οικονομικά προσφορά, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαριότητα  Λιμενικών Ζωνών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας» , για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 146,341.46 € χωρίς το Φ.Π.Α. 23% (33,658.54 €) και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς έτους 2016 και 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10-03-2016 και ώρα 10.00πμ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-03-2016 και ώρα: 14:00μμ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και ώρα 10.00 μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα της περιγραφόμενης εργασίας και αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα, διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και την τεχνογνωσία για την εκτέλεση της εργασίας. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης και ορίζεται στο ποσό των 2.926,83 και υλοποιείται με εγγυητική επιστολή τραπέζης ή με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. Τα έξοδα δημοσίευσης τόσο της αρχικής όσο των τυχόν  επαναληπτικών δημοπρασιών, βαρύνουν  τον ανάδοχο. Αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και συμπληρωματικά έγγραφα διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις www.santoriniports.gr και www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΛΤΘ

 

ΗΛΙΑΣ ΠΕΛΕΚΗΣ

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR