Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΗΝ 12Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Printer-friendly versionPDF version

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΗΝ 12Η ΙΟΥΛΙΟΥ 2011   

Αριθμός

Απόφασης

Περίληψη απόφασης

31

Ενέργειες για την διαχείριση του ναυαγίου του Κ/Ζ Sea Diamond.

32

Απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος της εργασίας «Επαναφορά Λειτουργικού Βάθους σε Τμήμα της Λιμενολεκάνης του Αλιευτικού Καταφυγίου Βλυχάδας μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν από την Θεομηνία της 19ής Φεβρουαρίου 2011 προϋπολογισμού 149.609,38 € συμπ/νου ΦΠΑ 16%»».

33

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

34

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Θήρας με αντικείμενο την περισυλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων  από τις χερσαίες λιμενικές ζώνες του λιμανιού του Αθηνιού , του όρμου Φηρών , του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας , του Μονόλιθου και του Αμμουδιού.

35

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια λογιστικού προγράμματος για τις ανάγκες της ταμειακής υπηρεσίας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ ( Κ.Α. 10.7134.01).

36

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού των Υπευθύνων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων για την εφαρμογή του Κώδικα Ασφαλείας ( ISPS code) στο λιμάνι του Αθηνιού , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 40.000,00 ευρώ.

37

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ασφαλείας για την Λιμενική Εγκατάσταση του λιμένα Αθηνιού και του όρμου Φηρών , του Δ.Λ.Τ.ΘΗΡΑΣ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00 € ( Κ.Α. 10.6120).

38

Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

39

Εκμίσθωση της παραλίας που βρίσκεται εντός της χερσαίας λιμενικής  ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας με φανερή , πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία . Καθορισμός όρων διακήρυξης.

40

Αποδοχή δωρεάς από το Σωματείο Λεμβούχων Θήρας.

41

Ελλιμενισμός του αντιρρυπαντικού σκάφους ΑΚΤΑΙΑ στο αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας. Αίτημα της εταιρείας Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε.

42

Αίτημα Κ.Τ.Ε.Λ . ΘΗΡΑΣ  Α.Ε. για παραχώρηση χώρου στο λιμάνι του Αθηνιού, για την τοποθέτηση οικήματος (ένα κιόσκι 2χ2) με σκοπό την παροχή πληροφοριών εκτέλεσης δρομολογίων των λεωφορείων.

43

Αίτημα της Ε.Ε.Ε.Ν. για την εγκατάσταση συστήματος V.T.S.  στον όρμο Σαντορίνης.

44

Επιστροφή ποσού 122,74€ στο ΠΕΛΙΚΑΝ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

45

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της εργασίας «Επαναφορά Λειτουργικού βάθους της εισόδου της λιμενολεκάνης του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας μετά την προσάμμωση που προκλήθηκε από την θεομηνία της 19ης Φεβρουαρίου 2011» (Αριθμός Απόφασης Ανάθεσης 4/2011).

46

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την εφαρμογή του εγκεκριμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης όλων των Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ευθύνης του Δ.Λ.Τ. Θήρας  σύμφωνα και με την ισχύουσα Νομοθεσία, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 ευρώ.

47

Εγγραφή στην συνδρομητική ηλεκτρονική υπηρεσία ψηφιακής υποστήριξης της ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. διάρκειας ενός έτους  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 €.

48

Αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.ΘΗΡΑΣ για την παραχώρηση του οχήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας MERCEDES –UNIMOG U500.

49

Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν.3979/2011.

50

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6/2011 « Ορισμός εκπροσώπων για τις αναλήψεις που απαιτούνται για τις πληρωμές των χρηματικών ενταλμάτων, στα πιστωτικά ιδρύματα Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και Τράπεζα Πειραιώς στα οποία η υπηρεσία μας διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς».

51

Αίτημα Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ» ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ – Τμήμα Μαχητικών Αθλημάτων & Αυτοάμυνας , για παραχώρηση χρήσης χώρων στην παραλία του Μονόλιθου.

 

 

ΘΗΡΑ 15/07/2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Θ.

 

 

 

 

Δαρζέντας  Γεώργιος

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR