Τηλ: +302286028362 | E-mail: dltthiras@gmail.com | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ⓘ Ενημέρωση:

Ανακοίνωση: Σας ενημερώνουμε ότι η προβλήτα των επικίνδυνων φορτίων θα παραμείνει κλειστή λόγω συμβάντων μέχρι νεότερης ανακοίνωσης! • Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας•Ανακοίνωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ν. ΘΗΡΑΣ» • Χρυσό Βραβείο για το Δ.Λ.Τ. Θήρας από τα BEST CITY AWARDS

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Printer-friendly versionPDF version

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας διακηρύσσει:Τη διεξαγωγή μειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της υπηρεσίας και αποθηκευτικού χώρου με τους εξής όρους:

 1. 1.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλότητας με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξηςμέχρι την18η Απριλίου 2013, προκειμένου η επιτροπή καταλληλότητας ελέγξει τα ακίνητα .
  1. 2.Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
  2. 3.Το υπό μίσθωση ακίνητο προτείνεται να βρίσκεται στην ευθεία Φηρών Πύργου, να έχει εύκολη πρόσβαση και να πληροί τις προϋποθέσεις έτσι όπως αυτές αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης, το οποίο και μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία του ΔΛΤΘ.
  3. 4.Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να διαθέτει χώρους κατάλληλους για την στέγαση της υπηρεσίας και κεντρικής αποθήκης του ΔΛΤΘ.
  4. 5.Η διάρκεια της μίσθωσης είναι για δέκα (10) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης της υπηρεσίας στο μίσθιο, που αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του ακινήτου και καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου.
  5. 6.Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €)
  6. 7.Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγύηση επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό απ’ αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ποσού ίσου προς το 10% επί της ετήσιας προσφοράς.
  7. 8.Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του ΔΛΤΘ, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του νέου μισθώματος και της πρώτης δημοπρασίας θα είναι σε βάρος και των δύο.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Γεώργιος Δαρζέντας

Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος | Λιμενικό Ταμείο Θήρας Σαντορίνη | Χάρτης Ιστότοπου | Επικοινωνία

Web Design and Development by F-DESIGN.GR